Image thumbnail

Polityka prywatności

Polityka prywatności dla kandydatów do pracy

Ochrona danych osobowych naszych kandydatów do pracy jest dla nas kluczowym elementem rekrutacji. Dokładamy wszelkich starań, aby były one bezpieczne.. Pragniemy również, aby nasi kandydaci mieli tego świadomość i wiedzieli w jaki sposób z nich korzystamy.

Niniejsza Polityka Prywatności,  przygotowana  została przez Spółkę”RADZIOWI”(zwana dalej jako „Administrator”, „Spółka” lub „my”, „nas”) i jest skierowana do Kandydatów do pracy  i  współpracy w Spółce, składających swoje aplikacje zgodnie z wytycznymi pod adres mailowy office@radziowi.pl.

Niniejsza polityka odzwierciedla treść przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

Wysyłając e-mailowo swoje  zgłoszenie rekrutacyjne zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Aby ułatwić Kandydatom wyszukanie odpowiednich informacji zestawiliśmy je w punktach poniżej.

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych  jest ”RADZIOWI” Sp. z o.o. z siedzibą w Brzozowie, adres: ul. Fryderyka Chopina 8A, 36-200 Brzozów, adres do korespondencji: ul. Chopina 8B, 36-200 Brzozów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000611149 posługującą się numerem NIP 6861687349 oraz REGON 364132573

2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych i Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych Kandydatów w procesie rekrutacji przez Administratora uzyskasz pod adresem  mailowym office@radziowi.pl.  Inspektora ochrony danych nie powołano.

3. Prawa Kandydata wobec danych osobowych

Zgodnie z RODO każdy Kandydat ubiegający się o pracę  ma prawo do :

Dostępu swoich danych osobowych

Usunięcia swoich danych osobowych

Uzupełnienia swoich danych osobowych

Przenoszenia danych

Ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Sprzeciwu przetwarzania danych osobowych

Wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych

Złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

4. Podawanie danych osobowych w procesie rekrutacji

Udostępnienie danych osobowych przez Kandydata w procesie rekrutacyjnym w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest  podstawowym warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W przypadku braku podania danych osobowych Kandydat nie może wziąć udziału w rekrutacji.

5. Udostępnianie danych osobowych

Odbiorcą  danych osobowych Kandydata jest Specjalista ds. HR, zajmujący się przeprowadzaniem procesu rekrutacyjnego wewnątrz firmy Administratora.

Administrator danych oraz Specjalista ds. HR nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do osób trzecich i ściśle  przestrzega  obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Kandydatów są przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do czasu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.  Po zakończeniu rekrutacji dane osobowe Kandydata są usuwane . Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy Kandydat zostaje zatrudniony.

Biorąc pod uwagę aktualnie przeprowadzane rekrutacje oraz rekrutacje spontaniczne dane osobowe kandydatów są przechowywane przez okres maksymalnie 12 miesięcy od momentu otrzymania aplikacji od Kandydata.

7. Zmiany polityki prywatności

Zmiana przepisów prawa lub wewnętrzna zmiana sposobu prowadzenia rekrutacji może spowodować zmianę niniejszej Polityki Prywatności. Administrator zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie  osób, których dane osobowe są przetwarzane.