Image thumbnail

RODO

Obowiązek informacyjny:

Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Radziowi sp. z o.o. z siedzibą w Brzozowie, adres: ul. Chopina 8A, 36-200 Brzozów nr KRS: 0000611149, NIP: 6861687349, REGON: 364132573


Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem danych wysyłając wiadomość e-mail na adres office@ra
dziowi.pl


Podstawa i cel przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe obejmujące imię, nazwisko oraz adres e-mail będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych w postaci prowadzenia działań marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora. Prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG, dalej: RODO), który umożliwia przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie działań marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora.


Czas przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia kampanii marketingowej przez Administratora, nie dłużej niż 3 miesiące od daty ich zebrania.


Źródło danych
Informujemy, że Pani/Pana dane zostały pozyskane z publicznych baz danych, znajdujących się w Internecie.


Odbiorcy danych
Możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe na rzecz podmiotu, który realizuje na naszą rzecz zautomatyzowaną wysyłkę wiadomości marketingowych.


Uprawnienia
Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, żądania usunięcia danych osobowych oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


Prawo do skargi
W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.